การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อลดการสูญเสีย


ปัจจุบันในประเทศไทยนั้นมีการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด เนื่องจากการบริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพาะเมื่อเกิดป่วยฉุกเฉินจะได้ส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
การทำงานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วย
1.การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการพบเห็น ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถรับรู้ได้ล่วงหน้า ซึ่งสมารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ฉะนั้นการจัดการความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถติดสินใจแจ้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มาถึงได้อย่างรวดเร็ว
2.การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือที่รวดเร็ว โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น
3.การออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
4.การรักษาแบบฉุกเฉินตรงจุดเกิดเหตุเพื่อให้การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมโดยจะเน้นการส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วที่สุด
5.การดูแลผู้ป่วยในระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญทางเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลผู้ป่วยไม่ให้เจ็บช้ำไปกว่าเดิม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเทคนิคต่างๆมาเป็นอย่างดี
6.การนำส่งโรงพยาบาล จะต้องพิจารณาว่าโรงพยาบาลที่จะส่งตัวผู้ป่วยไปนั้นเหมาะสมหรือไม่ โดยจะต้องคำนึงถึงระยเวลาและความพร้อมของโรงพยาบาลนั้นๆด้วย เพื่อจะทำให้เกิดการสูญเสียลดลง
ดังนั้นการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนมาถึงโรงพยาบาลซึ่งเป็นการปฏิบัติการที่ช่วยให้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ โดยจะเน้นการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก การให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ถูกต้อง รวมถึงการสื่อสารที่รวดเร็ว มีการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ครบถ้วนและนำส่งอย่างปลอดภัย จะช่วยให้ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที ทางแพทย์สามารถทราบข้อมูลต่างๆได้ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะช่วยลดปัญหาการเสียชีวิตลงไปได้ด้วย จะเห็นได้ว่าการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้นมีความจำเป็นอย่างมาเลยทีเดียวเพราะอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะเกอดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา หากไม่มีการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ก็อาจจะต้องสูญเสียประชากรของประเทศไปอีกมาก

โรงพยาบาลแห่งอาเซียน ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อก้าวไกลไปสู่มาตรฐาน AEC

ในปี 2558 ประเทศไทยและอีก 9 ชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคือ การรวมตัวกันของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งทั้งรัฐบาลและเอกชนไทยต่างเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ มาตรฐานของสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อรับมือการแข่งขัน ที่จะยิ่งเข้มข้นตามตลาดที่ใหญ่ขึ้น

การบริการด้านสาธารณสุขเป็นบริการนำร่องที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ ตลอดจนความรู้ ความสามารถของแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ จำนวนมาก สำหรับศูนย์กลางด้านการให้บริการสาธารณสุข หรือ Medical hub เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ ในปี 2555-2559 เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการ สุขภาพทั่วประเทศ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกด้านหนึ่ง มีเป้าหมายหลัก 4 เรื่อง ได้แก่
- การรักษาพยาบาล เช่น ทันตกรรม การรักษาโรคเฉพาะทาง การพำนักระยะยาว
- การส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานจีเอซีพี (GACP) ขององค์การอนามัยโลก และ
-การเพิ่มผลผลิตด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมให้จัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือกทุกภูมิภาค ให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล

สำหรับบทบาทโรงพยาบาลในประเทศไทยเองเมื่อเข้าสู่ AEC จะต้องพยายามทำให้ได้มาตรฐานตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ได้รับรองจาก ISQua หรือ The International Society for Quality in Health Care ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้การรองรับหน่วยงานที่รับรองคุณภาพบริการสุขภาพในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งคิดว่าหากสามารถปฏิบัติตามมารตฐานได้จริงๆจะสามารถปรับให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติได้ อีกส่วนที่สำคัญคือบุคคลากรที่มีความเหนื่อยล้าด้วยงานที่เพิ่มขึ้นเพราะปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยจากกรณีดังกล่าว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดและปัญหาความผิดพลาดมักเกิดจากการกระจายงานที่ไม่ทั่วถึงทำให้บุคคลากรทำงานได้ไม่คลอบคลุมและรอบคอบอีกทั้งยังส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับการกล่าวขวัญในหมู่ชาวต่างชาติที่มีความต้องการได้รับการรักษาว่าเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ ได้แก่ การมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การที่เดินทางเข้าประเทศได้อย่างไม่ลำบาก ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และความมีอัธยาศัยดีจากผู้ให้บริการ นอกเหนือจากนี้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักอยู่แล้ว โดยมีการท่องเที่ยว ทางทะเล ภูเขา ศิลปะและวัฒนธรรม อาหาร ความบันเทิง และแหล่งซื้อของต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการทางการแพทย์ได้

บริการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การดูแลสุขภาพตนเอง

เป็นกระบวนการที่บุคคลกระทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วย การรักษาอาการผิดปกติและการเจ็บป่วย เป็นมิติหนึ่งทางสุขภาพที่มีความสำคัญมากที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข เป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์และความสมดุลของบุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างปกติสุข การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บริการการตรวจสุขภาพประจำปี

มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผลการตรวจที่แม่นยำ พร้อมดูแลและให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุข โรงพยาบาลมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรม ที่เหมาะสมสำหรับท่าน

บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ที่รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆโดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน ภายใต้มาตรฐานการแพทย์ระดับสากล และให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นการบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ซึ่งภายในโรงพยาบาลจะมีส่วนบริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูก เป็นต้น โปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ

ด้วยการแข่งขันในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และมลภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ร่างกายจึงต้องต่อสู้กับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคเพิ่มขึ้น การดูแลรักษาร่างกายให้ระบบต่างๆสามารถทำงานประสานกันเป็นอย่างปกติ เป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึง หากมีการตรวจเช็คสุขภาพเป็นระยะ เพื่อให้สิ่งผิดปกติก่อนที่จะแสดงอาการ ซึ่งเป็นระยะที่ผลการรักษาได้ผลดีกว่า การปล่อยให้โรคลุกลามจนยากที่จะแก้ไขจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง การได้พบแพทย์และได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่อ้างว่ามีภาระมากมายที่ต้องทำจนไม่มีแม้แต่เวลาที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี

การบริการทางโรงพยาบาลและแพทย์ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับบริการด้านอื่น

9

กับดักข้อแรกที่มักละเลยก่อนสร้างบริการให้โดนใจ คือการค้นหา รากเหง้าของจิตสำนึกในการให้บริการพนักงานของเราเอง ว่าอยู่ในระดับไหนก่อนหลายธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจโดยไม่เคยคิดปลูกฝังค่านิยมหรือภาพปลายทางแห่งความสำเร็จของหัวใจบริการ โอกาสสำเร็จในธุรกิจบริการของท่านคงเหนื่อยเต็มที ตัวอย่างธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่นักธุรกิจชอบ ซื้อกิจการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับการให้บริการสำหรับลูกค้าชั้นดีและลูกค้าผู้ถือบัตรประกันสังคม หรือบัตรทอง 30 บาทส่วนใหญ่พนักงานผู้ให้บริการมักไม่ค่อยมีความสุขในการให้บริการ เนื่องจากขาดจิตสำนึกที่ดีลืมนึกไปว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องเราหรือญาติของเราป่วยขึ้นมา เราก็ต้องดูแลเช่นกัน ถ้าพนักงานทุกคนคิดว่าการช่วยเหลือให้ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเหมือนพ่อแม่พี่น้องญาติของเราสักนิด ทำให้ทุกคนอบอุ่นขึ้นอีกหน่อย ก็จะช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีและบรรยากาศใหม่ในการให้บริการ ทำให้ทุกคนที่มาโรงพยาบาลมีความสุขมากขึ้น หรือการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรักกันมากขึ้นสักนิด เวลาลูกค้าโวยวายขึ้นมาพนักงานทุกคนก็จะยินดีรับฟังลูกค้ามากขึ้นก่อนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม แค่นี้ก็ทำให้การบริการของโรงพยาบาลท่านดีขึ้นอย่างมากโดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงพยาบาลให้ใหญ่โตหรือจ้างพนักงานแพงๆ โดยการซื้อตัวมาจากคู่แข่ง เพราะต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ลูกค้ามีความพอใจมากขึ้น เนื่องจากบริการของเรายังไม่ถึงมาตรฐานความพอใจขั้นต่ำที่ลูกค้าอยากได้นั่นเอง หลายโรงพยาบาลเอกชนที่ผู้บริหารเป็นแพทย์หรือพยาบาลมาก่อนจะเข้าใจการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานทุกคนก่อนให้บริการลูกค้าทำให้สามารถสร้างความประทับใจลูกค้าที่มาใช้บริการได้มากกว่าผู้บริหารที่ไม่เข้าใจการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานด่านหน้า โรงพยาบาลเหล่านี้จึงสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายในเวลา 5 ปี อาทิ โรงพยาบาลบีแคร์, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น ตัวชี้วัดที่สำคัญของความสำเร็จธุรกิจสุขภาพ คือ กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าประจำที่บอกต่อๆ กัน จนทำให้มีลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องจนล้นโรงพยาบาลนั่นเอง

สำหรับธุรกิจสปาหรืออายุรเวทที่เน้นการคลายความเครียดให้ลูกค้าหรือช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยทางร่างกาย หัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและมีกำไร นอกจากจะต้องมีความรู้ด้านอายุรเวทหรือหรือเข้าใจกลไกธรรมชาติของร่างกายที่จะรับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเท่านั้นสิ่งไหนที่ไม่เป็นธรรมชาติจะถูกร่างกายกำจัดทิ้งหรือฝังตัวอยู่ในเม็ดเลือดแดงแล้ว ผู้บริหารยังต้องรู้จักปลูกจิตสำนึกที่ดีของผู้ให้บริการทุกคนตั้งแต่ หมอนวด, แม่บ้าน, พนักงานต้อนรับให้เข้าใจหลักการของการสร้างสุขภาพที่ดีให้ลูกค้าและการคลายความเครียดที่เป็นขั้นตอนในคอร์สต่างๆ ของการบำบัด ดังนั้นลูกค้าที่มาใช้บริการจะประทับใจทุกครั้งที่ได้ข้อมูลการดูแลสุขภาพ มีความสุขที่ได้พบหน้าพนักงานที่รู้จักสอดแทรกให้ความรู้ที่ถูกต้องให้ลูกค้าเข้าใจกลไกการบำบัดร่างกายโดยธรรมชาติและแนะนำการใช้น้ำมันนวดที่เหมาะสมกับร่างกาย (ปัจจุบันขายกันแต่กลิ่นหอมทางใจ ซึ่งไม่ได้ช่วยคลายพิษหรือช่วยกำจัดพิษในร่างกายตามหลักอายุรเวท) เมื่อลูกค้าหายหรืออาการดีขึ้นอย่างถาวร ลูกค้าก็จะบอกต่อๆ กันไปอีกหลายสิบคน บางครั้งการดูแลลูกค้าอย่างดีจนมีอาการดีขึ้นเพียงไม่กี่คนก็เป็นกระบอกเสียงอย่างดีในการช่วยแนะนำบอกต่ออีกหลายร้อยคนครับ ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการของพนักงานทุกคนจึงมีความสำคัญมากที่สุดก่อนจะเริ่มสร้างบริการให้โดนใจลูกค้า

อุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์เชิงท่องเที่ยว

ในปัจจุบันการบริการทางการแพทย์เชิงท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีจำนวนคนไข้ต่างชาติมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อการพักผ่อนแล้วเกิดป่วยขึ้นมา จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์มีรายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนนี้จึงทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์เชิงท่องเที่ยวของเอเชีย

ความนิยมการบริการทางการแพทย์เชิงท่องเที่ยวของประเทศไทย มีดังนี้
1.ระบบการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์ของประเทศไทย เจริญก้าวหน้า มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแพทย์จำนวนมากจบมาจากเมืองนอกซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการรักษา อย่างเช่น การนวดแผนโบราณ สปา การประคบ แพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2.ไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานานและราคาก็ไม่แพงจนเกินไป
3.มีโรงพยาบาลที่รับคนไข้โดยมีการดูแลเป็นอย่างดี จะคอยประสานงานและช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้กับคนไข้
4.ที่ตั้งของประเทศไทยสามารถเดินทางได้สะดวกเพราะมีสายการบินที่คอยอำนวยความสะดวกจากทั่วโลก
5.ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมทางการแพทย์เชิงท่องเที่ยว
6.มีการขยายโรงพยาบาลเพื่อรับคนไขการแพทย์เชิงท่องเที่ยวทั้งในส่วนของเอกชนและรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการขยายคลินิกคนไข้การแพทย์เชิงท่องเที่ยวเพื่อให้การติดต่อที่สะดวกอีกด้วย เช่น สนามบิน และสถานที่ท่องเที่ยว

ฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นนำทางการบริการทางแพทย์เชิงท่องเที่ยวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเพื่อให้บริการทางแพทย์เชิงท่องเที่ยวเป็นที่น่าสนใจทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการอย่างมาก และจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกด้วย เพราะหากมีชาวต่างชาติ นิยมที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถช่วยให้คนในประเทศไทยสร้างรายได้ นอกจากนี้แล้วประเทศไทยยังมีความโด่งดังทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต ค่านิยม การแต่งกาย นิสัยใจคอ รวมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆอีกมากมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี ฉะนั้นภาครัฐและเอกชนจึงควรส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพราะจะเป็นการช่วยในการสนับสนุนการแพทย์เชิงท่องเที่ยวได้ด้วย

ปัจจัยหลักที่ส่งผลทำให้ชาวต่างชาติเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และรักษาโรงพยาบาลในไทย

แพทย์เฉพาะทาง

เนื่องจากชาวต่างชาติต้องการแสวงหาทางเลือกในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ในขณะที่บริการรักษาพยาบาลในประเทศของตนไม่เพียงพอ หรือมีปัญหาด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาล และต้องรอคิวนานจนไม่มั่นใจในคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ โดยต้องการแสวงหาทางออกด้วยการเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย ดังนี้

1.บริการที่ปลอดภัยและการรักษาพยาบาลที่ดีเลิศ รวมทั้งการบริการดูแลและอาหารที่มีคุณภาพทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว
2.ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล
3.สถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมีมาตรฐานสากล
4.มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ศาสตร์ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังมีผลงานโครงการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจสูงจากนักวิชาการแพทย์ในระดับนานาชาติ
5.มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำอันดับต้นแห่งหนึ่ง ซึ่งการเดินทางมาประเทศไทยสะดวกมีบริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
7.บริการและธุรกิจบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยมีความหลากหลาย และมีแบบผสมผสานให้คนไข้ชาวต่างประเทศเลือกใช้บริการตามความต้องการและเหมาะสม ที่อยู่ในการดูแลของแพทย์
8.มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและธุรกิจบริการที่ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ให้ชาวต่างประเทศเลือกใช้บริการ เช่น สปา นวดแผนไทย กิจกรรมการดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูผู้สูงอายุ
9.ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่สถานประกอบการได้รับมาตรฐานการผลิตและมีองค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ที่คอยควบคุมดูแลให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

ด้วยเหตุนี้ชาวต่างชาติจึงสนใจที่จะเข้ามาบริการรักษาตัวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพราะมีความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพของการรักษาพยาบาล อีกทั้งประทับใจในความสุภาพอ่อนโยนและความเอาใจใส่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ

 

การให้บริการทางด้านการแพทย์และโรงพยาบาลของไทยให้เป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ

สร้างระบบการให้บริการทางด้านการแพทย์และทางด้านสุขภาพของไทยให้เป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ ให้ชาวต่างชาติเข้ามารับบริการทางการแพทย์ หรือการดูแลสุขภาพ นำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศโดยเฉพาะการบริการทางการแพทย์ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ มีเงินเข้าประเทศทางด้านนี้สูงถึง 80,000 ล้านบาท

p51เมื่อพิจารณาพบว่า ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพด้านการแพทย์ และมีศักยภาพในการลงทุนด้านนี้ ทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนา และโอกาสทางการตลาด ไทยมีศักยภาพในด้านการทดลองทางการแพทย์ อุตสาหกรรมชุดตรวจวินิจฉัย การบริการทางการแพทย์ และ life science ทำให้ได้รับความสนใจจากต่างชาติเป็นอย่างมาก เพราะหากเทียบมาตรฐานทางด้านการให้การรักษาพยาบาลนั้น ประเทศไทยของเราไม่เป็นรองใคร วัดได้จากจำนวนคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยที่มีจำนวนมากถึง ปีละ ๑.๕ ล้านรายจากทั่วโลก และล้วนเป็นคนไข้ที่มีฐานะดี หากคนกลุ่มนี้ไม่มั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของเรา คงไม่เลือกที่จะมารับการรักษาที่ประเทศไทย ซึ่งไทยเองไม่เพียงแต่มีบริการที่ดี แต่ยังมีวัฒนธรรมการต้อนรับที่ดี เป็นเมืองยิ้ม ต่างชาติจึงมุ่งมาประเทศไทย

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุดในโลก และสามารถเพิ่มมูลค่าจากการรักษาโรคให้ชาวต่างประเทศได้มากขึ้นอีก ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น มีบริการที่ดีขึ้น ไทยจึงมีความได้เปรียบด้านนี้อย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพได้มากขึ้น โดยชวนให้ชาวต่างชาติมาลงทุนทำธุรกิจด้านดังกล่าว

จุดแข็งโรงพยาบาลไทย
ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งของโรงพยาบาลไทย มี 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1.ความสามารถในการรักษาของแพทย์ไทยที่ไม่เป็นสองรองใคร 2.ราคาไม่แพง หากเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานการรักษาเดียวกัน ไทยถือว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาสูงติดอันดับโลก และ 3. เป็นเรื่องของการให้บริการ ที่ดีของไทย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเป็นจึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมาก เรื่องยิ้มแย้มมิตรไมตรีต่างๆ เมื่อมีการให้คะแนน ไทยจึงเป็นที่หนึ่งมาตลอด

อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็น เมดิคัลฮับสิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องทำ คือการลดขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของคนที่จะเข้ามารับบริการหรือการรักษาพยาบาลในประเทศไทย เช่น การทำวีซ่าจะต้องไม่ยุ่งยาก และเรื่องของระยะเวลาที่ให้อยู่ในประเทศไทย เพราะคนต้องการเข้ามารักษานั้น ปกติต้องเป็นคนเจ็บคนป่วย แต่ในอนาคต เชื่อว่าคนจะป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล ดังนั้น เมื่อคนต่างชาติเข้ามารับการตรวจเช็คร่างกาย ตรวจสุขภาพ มารับบริการการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ จึงอยากให้ทำการแยกระหว่างโรงพยาบาล การรักษาพยาบาลอย่างเดียว จะทำให้จำนวนของชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลมากขึ้น และช่องทางนี้จะเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยเรียกเม็ดเงินเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งนี้เนื่องจากการระยะเวลาของการพักฟื้นของผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในเมืองไทยยิ่งนานขึ้นเท่าไหร่ ก็หมายถึงรายได้เข้าประเทศมากขึ้นนั่นเอง

 

อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาล

 

อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โรงพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศจนได้รับ การยอมรับในระดับสากล โดยมีตัวเลขสถิติชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ปีละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเมดิคัลฮับที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค มีเป้าหมายที่จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นเงินไม่ต่ำกว่าแปดแสนล้านบาทในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ในขณะที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์ในทุกขั้น ตอน การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการแพทย์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการได้เป็นวงกว้าง รัฐบาลในหลายประเทศได้มีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อกำกับดูแลมาตรฐานการรักษา ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการแพทย์เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยของประชาชน

สำหรับในประเทศไทยก็ได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศทางการแพทย์ มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2553 กำหนดแนวทางมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ซึ่งการให้บริการทางการแพทย์ถูกจัดอยู่ในประเภทหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งยวด จำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่เข้มงวด แต่เนื่องจากการให้บริการทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่น   ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางการปฎิบัติ ทั้งกับหน่วยงานผู้ให้บริการทางการแพทย์ และหน่วยงานที่ควรจะมีหน้าที่กำกับดูแล

การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ

เทคโนโลยีเพื่อการผลิต หมายถึง การนำความรู้ วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเทศไทยเรามีวัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ป่าไม้ และแร่ธาตุ หากเราใช้ทรัพยากรไม่ระมัดระวัง ทรัพยากรอาจหมดสิ้นหรือเสื่อมค่าได้ ผู้ผลิตจึงจำเป็นที่จะใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ

สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต มีดังนี้
1. เพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสีย วัตถุดิบในกระบวนการผลิตลง
2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะการผลิตสินค้าจำนวนมากจะทำให้ลดต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตได้กำไรมากขึ้น และอาจทำให้สินค้ามีราคาถูกลง
3. เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีแบบให้เลือกหลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพขึ้น
4. เพื่อลดแรงงานหรือกำลังคนทำงานได้น้อยลง

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการได้แก่
1. การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า  ทำให้ผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และลดต้นทุนการผลิต เพราะเทคโนโลยีช่วยลดแรงงานหรือกำลังคนและลดเวลาการผลิต แต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมาก
2. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นหรือประดิษฐ์รูปแบบของสินค้า ทำให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด
3. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการโฆษณาสินค้าและการให้บริการ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการขายสินค้าและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคสามารถศึกษารายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้นหรือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว
4. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานเพื่อจัดเก็บเอกสารหรือค้นหาข้อมูล เป็นต้น
5. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการขนส่ง เพื่อให้กระบวนการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตรวดเร็วขึ้น หรือขนส่งสินค้าและบริการไปถึงผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วขึ้น